Chính sách, quyết định mới

Nghị định 68/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2012

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng (chi tiết xem tại file đính kèm)

Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 10/5/2012

Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 10/5/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích đầu tư tại Thái Bình. (Chi tiết xem tại file đính kèm)

Quyết định số 535/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2012

Quyết định số 535/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2012 của UBND tỉnh Thái Bình về việc phê duyệt Kế hoạch xúc tiến đầu tư của tỉnh năm 2012

Quyết định số 2661/QĐ-UBND, Ngày 19/12/2011

Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Thái Bình theo Quyết định số 1861/QĐ-UBND, ngày 17/08/2009 của UBND tỉnh Thái Bình.

Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 30/12/2011

Về việc tổ chức thực hiện thí điểm Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Thái Bình. (Chi tiết xem tại file đính kèm)

Quyết định số 1953/QĐ-BNV ngày 08/12/2011

Về việc triển khai thực hiện thí điểm Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá cải cách hành chính tại một số bộ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. (Chi tiết xem tại file đính kèm)

Quyết định số 222/QĐ-UBND ngày 17/1/2012

Về việc thành lập Tổ công tác thực hiện thí điểm Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Thái Bình.(Chi tiết xem tại file đính kèm)

Quyết định số 223/QĐ-UBND ngày 17/1/2012

Về việc phê duyệt Kế hoạch công tác cải cách hành chính tỉnh Thái Bình năm 2012 (Chi tiết xem tại file đính kèm)

Quyết định số 2480/QĐ-UBND ngày 28/11/2011

UBND tỉnh Thái Bình ra Quyết định số 2480/QĐ-UBND ngày 28/11/2011 về việc Ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Ban hành kèm theo Quyết định là Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới. Nội dung Kế hoạch bao gồm: Mục đích yêu cầu; tiêu chuẩn thi đua khen thưởng; tiến độ thực hiện…

Nghị quyết số 13/2011/NQ-HĐND ngày 20/7/2011

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 13/2011/NQ-HĐND ngày 20/7/2011 về việc Phê duyệt một số cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2011-2015. Ban hành kèm theo Nghị quyết là Phụ lục một số cơ chế chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng bao gồm Hỗ trợ dồn điền đổi thửa và chỉnh trang đồng ruộng; Ngân sách tỉnh hỗ trợ đầu tư các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội; Thực hiện ưu tiên hỗ trợ đầu tư… (Chi tiết xem tại file đính kèm)

Cổng thông tin điện tử Tỉnh Thái Bình - Giấy phép số 24/GP-BC của Cục Báo Chí - Bộ VHTT ngày 23/3/2005
Cơ quan thường trực: Sở Thông tin & Truyền thông Thái Bình - Địa chỉ: Số 9 Đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Tiến Ninh – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Bình
ĐT: (036)3743.787 FAX: (036)3743.787 - Email: banbientapcong@thaibinh.gov.vn